Aktuality

Valné hromady, funkční období a účetní závěrky v době trvání mimořádných opatření

Prezident republiky podepsal  20. dubna 2020 zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Součástí zákona jsou i ustanovení, která řeší problematiku konání valných hromad. Zákon stanoví, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam) nebo s využitím technických prostředků (Skype, WebEx, MS Teams apod.) i tehdy, kdy taková možnost rozhodování ve stanovách nebo společenských smlouvách akciových společností, společností s ručením omezeným, družstev či společenství vlastníků jednotek není povolena.

Zákon rovněž upravuje otázku skončení funkčního období v době trvání mimořádných opatření tak, že se funkční období těch členů voleného orgánu, kterým by funkční období mělo v době trvání mimořádného opatření zaniknout, automaticky prodlužuje, a to až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. To platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době jednoho měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Automatické prodloužení funkčních období volených orgánů se však neuplatní, pokud s tím nebude člen voleného orgánu souhlasit. Rovněž je připuštěna kooptace, tedy volby člena orgánu samotnými členy orgánu, neklesne-li jejich počet pod polovinu a pokud s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu, a to i v případech, není-li taková volba připuštěna
v zakladatelském právním jednání, nejdéle však do příštího zasedání.

Lhůta pro schválení účetních závěrek (většinou do 30. června) společnosti
s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva se prodlužuje o tři měsíce ode dne skončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020.

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok digitálního podnikání
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu
Rok venkova 2017