Aktuality

Setkání rodinných firem s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem

Setkání rodinných firem s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem se zúčastnilo 60 zástupců z 30 českých rodinných firem. Setkání se konalo dne 24. 8. 2021 v unikátních prostorách Lichtenštejnského paláce a navázalo na setkání rodinných firem, které se konalo prakticky přesně před rokem, dne 26. 8. 2020.


Akci zahájil přibližně 20minutovým úvodním proslovem pan ministr Karel Havlíček, ve kterém se zaměřil především na důležitost rodinných firem v české ekonomice, na zhodnocení uplynulého koronavirového období a jeho dopady, na překážky, které v posledním roce postihly nejen oblast rodinného podnikání, jejich překonávání a výhled do budoucna českých rodinných firem.

Po úvodním vystoupení pana ministra Havlíčka přišla na řadu prezentace zástupců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), pana Libora Musila, místopředsedy představenstva a paní Evy Svobodové, členky představenstva a generální ředitelky. V prezentaci krátce představili AMSP ČR a všechny její aktivity v oblasti českých rodinných firem, jako např. klíčové výstupy z pravidelných ročních průzkumů mezi rodinnými firmami, Srdcovou sedmu – program na podporu rodinných firem, registraci rodinných podniků dle oficiální definice, soutěže pro rodinné firmy, Strategii podpory malých a středních podniků 2021+ a v neposlední řadě úzkou spolupráci s Radou kvality ČR v rámci MPO a práci sekce ke kvalitě v rodinném podnikání.

Následoval hlavní bod programu setkání, a to diskuze rodinných firem s ministrem, která probíhala více jak hodinu. Majitelé a zástupci českých rodinných firem si připravili řadu zajímavých otázek z oblasti podpory podnikání, problematiky související s certifikací a předáváním rodinné firmy či živnosti na další generaci, dotačních titulů, zaměstnávání cizinců, mistrovské zkoušky a podpory řemesel, investičních pobídek a další, na které odpovídal pan ministr se svými kolegy, jimiž byli paní náměstkyně ministra Silvana Jirotková, pan náměstek za Sekci fondů EU Marian Piecha, pan Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO či generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Po krátké pauze následovalo vystoupení univerzitní platformy AMSP ČR pro rodinné podnikání, tvořené paní doc. Naděždou Petrů z VŠFS, paní doc. Petrou Rydvalovou z TUL a panem prof. Jiřím Hnilicou z VŠE v Praze. Tito prezentující představili aktivity týkající se rodinného podnikání na jejich univerzitách a celkově se vyjádřili k tématu vzdělávání v oblasti rodinných firem.

Závěrem celého setkání byla prezentace mezinárodního projektu SUFABU „Nástupnictví v rodinných firmách“, kde lídrem mezinárodního konsorcia je právě AMSP ČR. Tento projekt se zaměřuje na nejrůznější problémy, zkušenosti a témata generační výměny evropských rodinných firem. Závěrečné výstupy projektu představila rodinným firmám projektová manažerka AMSP ČR, paní Kristýna Strnadová a pan Miroslav Somol, ekonomicko-právní analytik AMSP ČR. Vytištěné výstupy tohoto projektu byly zdarma k dispozici všem hostům akce.

Fotografie ze setkání:

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu