Definice rodinného podniku

Definice rodinného podniku schválená usnesením vlády ČR

č.j. 1146/21 ze dne 18. října 2021


 

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

  1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
  2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
  3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři*) nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do čtvrtého stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do třetího stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci.

­­­____

*) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Proč má význam podporovat rodinné firmy?

Jaké je doporučení EU?

Jaký bude praktický přínos?

Usnesení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu k ukotvení problematiky rodinných firem do českého právního řádu

Rodinné firmy se dočkaly, vláda schválila definici rodinného podnikání

Usnesení vlády o vymezení rodinného podniku
(Usnesení vlády České republiky č. 330 z 13. 5. 2019)


Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok udržení podnikání 2023
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
Silver Business
Fandíme řemeslu