Aktuality

Advokátní kancelář Davida Karabce neměl kdo převzít, tak založil jinou společnost

David Karabec si po sametové revoluci začal budovat právnickou praxi. V roce 2001 se pustil do vytvoření samostatné advokátní kanceláře, spolupracoval se studenty právnické fakulty. Po šestnácti letech se ale rozhodl i kvůli nejistotě předání společnosti do rukou svých dcer založit novou společnost JUDr. David Karabec. Ve specializované konzultační a poradenské společnosti pro malé a střední podniky se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv působí jeho manželka a dvě nejstarší dcery.

JUDr. David KARABEC, s.r.o.  - příběh rodinné firmy

1989-2000

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvoval v roce 1988. Když jsem se o rok později vracel z vojny domů, sametová revoluce velmi urychlila moje rozhodování, čím bych se chtěl ve své odborné právní praxi zabývat. Od počátku mně bylo totiž jasné, že v běžném pracovním poměru to určitě nebude. Začal jsem se tehdy proto jako mladý právník podílet na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci Sdružení československých podnikatelů, a to hned od začátku roku 1990. Potom jsem krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 jsem se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky.

V roce 1993 jsme založili s tehdejší kolegyní veřejnou obchodní společnost a zaměstnali první koncipienty a advokáty. Naše praxe se úspěšně rozvíjela, přibývaly zakázky a najali jsme si  větší prostory v nově vybudované moderní administrativní budově. Po několika letech však přišla krize v podobě tzv. „Klausových balíčků“, kdy banky přestaly podnikatelům velkoryse půjčovat, ekonomika začala zpomalovat, firmy se začaly dostávat do finančních potíží. Současně do České republiky přišly velké mezinárodní právní firmy a pobočky zahraničních advokátních kanceláří, které postupně převzaly velkou část trhu. Museli jsme proto postupně přehodnotit velikost a zaměření naší kanceláře tehdy s 15 zaměstnanci, zúžit náš tým a zaměřit se na jinou klientelu. Od roku 1996 jsem začal působit jako advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev: ČAK 7353. V té době se nám narodily naše dvě nejstarší dcery Aneta a Natálie.

V roce 1997 se k našemu podnikání přidala po rodičovské dovolené i moje manželka Dušana, která mně začala pomáhat se všemi organizačními a administrativními věcmi týkající se činnosti advokátní kanceláře. Její předchozí zkušenosti v justici byly velmi vítány. V roce 1999 jsem se pak rozhodl absolvovat tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V témže roce 1999 jsem absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V témže roce jsem využil nabídky a začal se zabývat publikační činností pro odborné nakladatelství právnické a manažerské literatury VERLAG DASHÖFER a přednáškovou činností v oblasti práva. Současně jsem aktivně spolupracoval s Českou advokátní komorou, kde jsem působil v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. V této době jsme se, pro rozdílné názory na další směřování naší advokátní kanceláře, rozhodli ukončit spolupráci s tehdejší kolegyní a převzal jsem jako jediný společník naši veřejnou obchodní společnost. Od roku 2001 se tak začala datovat moje samostatná činnost jako advokáta.

 

2001-2016

Od roku 2001 jsem se tedy naplno pustil do práce a budování samostatné advokátní kanceláře. Postupně jsem se obklopil novými spolupracovníky, nejprve z řad studentů právnické fakulty, z nichž někteří setrvali na pozici advokátních koncipientů, později i z řad spolupracujících advokátů. Bylo to dlouhé a plodné období, kdy jsem se naplno věnoval své práci a budování kanceláře. Jsem obzvláště hrdý na to, že moji kanceláří díky pečlivému výběru spolupracovníků, prošli jako studenti také pozdější významní čeští advokáti i vysokoškolští učitelé, např. v oboru trestního práva nebo obchodního práva. S většinou bývalých kolegů, kteří se později rozhodli osamostatnit, jsme nadále v kontaktu a udržujme přátelské pracovní vztahy do současnosti.

Během toho období jsme pracovali pro řadu českých i zahraniční firem a na přání mých spolupracovníků jsme přidali i zaměření na klasickou advokacii pro běžné občany. Jejich kladné ohlasy a poděkování za to, že jsme jim pomohli vyřešit jejich obtížné životní situace, mě dodnes motivuje k další práci a dává mé práci smysl. Ne nadarmo se tak mým mottem stalo: „Pomáháme lidem a firmám řešit jejich právní záležitosti“. V roce 2002 jsem se v rámci vzdělávacího programu zúčastnil studijní cesty k Obchodnímu soudu ve Vídni a k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ve Vídni. V roce 2003 jsem absolvoval týdenní studijní program ve Francii u Evropského soudu pro lidská práva a u Rady Evropy ve Štrasburku se zaměřením na rozhodovací praxi soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. V roce 2003 jsem se zúčastnil také studijní cesty ke Spolkovému správnímu soudu se sídlem v Lipsku zaměřenou na problematiku evropského práva ve vztahu ke správnímu soudnictví. Od roku 2004 do roku 2012 jsem působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde jsem se specializoval na problematiku hospodářské soutěže, průmyslových práv a licencí. Od roku 2005 do roku 2016 jsem byl členem Nizozemské obchodní komory v Praze (Netherlands Chamber of Commerce in Prague). V letech 2005-2006 jsem působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu.

V tomto období, v letech 2005 a 2008, se nám pak narodily další dvě dcery Valerie a Emma. Proto jsme společné rodinné podnikání s manželkou nahradili na přechodnou dobu profesionální administrativní pomocí v kanceláři. Manželka se naplno věnovala v tomto období našim čtyřem dětem a na mně bylo rodinnou firmu organizačně a finančně období zajistit. Rozšířil jsem proto náš tým o další spolupracovníky a vybudoval jsem úspěšnou advokátní kancelář se zaměřením na výkon advokacie, mediace, práva k duševnímu vlastnictví a daňové poradenství s několika dalšími spolupracující advokáty na území České republiky. Naše kancelář čítala v té době okolo 15 stálých spolupracovníků a celou řadou externích spolupracovníků v různých oblastech práva a daní, včetně znalců a odborných poradců. Ve své vlastní odborné advokátní praxi jsem se věnoval zejména problematice obchodního práva, průmyslových práv a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, pracovnímu právu, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. Získal jsem zkušenosti v oblasti zastupování klientů ve sporných řízeních před soudy na všech úrovních, včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Klienty jsem zastupoval i v řízeních před rozhodčími soudy, zejména před stálým rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře České republiky. Ve svém volném čase jsme se vždy snažili strávit čas společně s rodinou při horské turistice, cyklistice, lyžování, na golfu nebo na rodinných výletech.

Kancelář v této podobě pracovala naplno až do roku 2016, kdy přišla další generační výměna na pozicích mladých spolupracujících advokátů, odchod některých kolegyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou, stěhování na vzdálená místa mimo Prahu, jakož i touha se osamostatnit, což je v prostředí advokacie přirozený jev. Jednalo se sice o očekávaný a dopředu avizovaný proces, ale protože jsem ale v této době již překročil padesátku, začal jsem se vážně zabývat tím, zda znovu nabírat a zaučovat nové studenty, koncipienty a advokáty, včetně administrativního zázemí nebo se vydat jinou cestou a začít předávat své zkušenosti jiným. Rozhodl jsem se pro změnu, a proto jsem si vybral tu druhou možnost. S podporou rodiny jsme tak postupně změnili celé naše budoucí směřování. Svoji advokátní praxi jsem si sice ponechal, ale protože obě starší dcery studují jiné obory než právo, nemohl jsem uvažovat o přípravě nástupnictví ve své advokátní kanceláři. Musel jsem najít jinou cestu, a tak vznikl náš NOVÝ PŘÍBĚH.

2017 – NOVÝ PŘÍBĚH

V první polovině roku 2017 jsem inicioval založení zcela nové společnosti s názvem JUDr. David KARABEC, s.r.o., jako specializované konzultační a poradenské společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Společnost se od počátku začala zaměřovat také na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro širokou veřejnost.

Rozhodli jsme se, že naše nová čistě rodinná společnost naváže na naše předchozí zkušenosti a pustili jsme se naplno do jejího budování. Ponechali jsme moji advokátní činnost, kde i nadále s manželkou spolupracujeme, a navíc jsme naše rodinné podnikání rozšířili také o prodej a pronájmy nemovitostí. Jedním z impulzů pro změnu bylo i to, že starší dcery Aneta i Natálie pomalu dokončují studium vysoké školy (VŠE v Praze a Masarykova univerzita v Brně) a chtěli jsme vytvořit skutečný rodinný podnik. Obnovili jsme tak v nové podobě naši společnou práci jako manželé a současně vytvořili podmínky pro vznik plnohodnotného rodinného podniku, které se účastní i naše dcery. Obě starší dcery nám již dříve pomáhaly v advokátní kanceláři na pozici asistentek a nyní, už jako vysokoškolačky, nám nadále pomáhají a rozvíjejí společný podnik. Starší Aneta studuje ekonomiku a management na podnikohospodářské fakultě VŠE a Natálie se věnuje studiu cizích jazyků na Masarykově univerzitě v Brně, kde studuje obor italský jazyk a literatura, dále latinu, španělštinu a portugalštinu. Jejím cílem je dosáhnout kvalifikace soudního tlumočníka a překladatele v těchto jazycích. Již nyní se obě dcery tak aktivně podílejí zejména administrativní práci a organizačním zajištění našeho rodinného podniku. Na obě mladší dcery, které zatím navštěvují základní školu, to ještě čeká a jistě se do společného podniku také zapojí. Při své činnosti tak nově založená společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. vychází z mých dlouholetých zkušeností jako advokáta a ze zkušeností mé ženy při řízení administrativního zázemí naší advokátní kanceláře.

Pomoc mojí manželky Dušany Karabcové je při našem společném podnikání neocenitelná. Nejen, že se dokáže i přes velké pracovní zatížení perfektně postarat o rodinu se čtyřmi dětmi, ale také se dokáže perfektně postarat o chod a zázemí naší kanceláře. Má skvělé organizační  a pracovní zkušenosti ze svého předchozího působení jako vedoucí oddělení trestního rejstříku i jako sekretářka náměstkyně ministra vnitra nebo jako asistentka provozního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.. Po první rodičovské dovolené nastoupila do naší advokátní kanceláře jako asistentka, kde s krátkou přestávkou další rodičovské dovolené působí aktuálně na pozici vedoucí kanceláře. Aby toho nebylo málo, vzala si na starost i problematiku nemovitostí a v rámci naší advokátní kanceláře zajišťuje jako certifikovaná makléřka spolupráci se společností RE/MAX a poskytuje kvalifikované služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. Hovoří anglicky a rusky a ve svém volném čase se věnuje svým čtyřem dcerám, cestování s rodinou a horské turistice. Od května 2017 je jednatelkou společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o. a zajišťuje plnou administrativní podporu této společnosti i naší advokátní kanceláři.

Naše společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. v současné době svým klientům zajišťuje konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv malých a středních firem, přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů, návrhy ochrany know-how a obchodního tajemství, strategii vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví, řešení sporů z nekalé soutěže, licenční smlouvy, smlouvy o ochraně know-how, franchizingové smlouvy, vzorovou dokumentaci a interní směrnice pro firmy, zastupování před patentovými úřady a soudy v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Spolupracujeme přitom se specializovanými advokáty a patentovými zástupci v České republice a na Slovensku, s profesními sdruženími a výzkumnými institucemi a nadále využíváme zázemí naší společné advokátní kanceláře. Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o. je řádným členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a členem České asociace franchisingu a rozvíjí svoje aktivity také v rámci dalších podnikatelských a zájmových sdružení, se kterými sdílí své aktivity, včetně vzdělávání, přednáškové a publikační činnosti.

Aktivně se účastníme nejrůznějších odborných přednášek, seminářů a vzdělávacích programů týkajících se ochrany duševního vlastnictví, včetně přednáškové činnosti na Vysoké škole finanční a správní VŠFS, a.s., publikujeme aktuální informace, postřehy a témata v oblasti ochrany duševního vlastnictví v České republice i zahraničí.

Také se aktivně zajímáme o oblast vědy a výzkumu a podílíme se na aktuálních projektech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v navazujících oblastech (vysoké školství, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.).

Rovněž aktivně spolupracujeme s internetovým časopisem pro podnikání a franchising který přináší trendy, tipy a příležitosti v podnikání, zveřejňuje rozhovory s významnými podnikateli a manažery, poskytuje analýzy, návody a poradenství se zaměřením na franchising.

Za významný počin, na který jsme hrdí, považujeme vydání samostatné publikace, která vznikla ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a VŠFS, a.s. s názvem Průmyslová práva a licence, 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 68 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-155-2, © JUDr. David Karabec. Jedná se o publikaci, která je určena nejen pro studenty vysokých škol, ale také pro odbornou veřejnost a podnikatele, kteří se o tuto problematiku zajímají.

Poskytujeme rovněž odbornou pomoc a konzultace při ochraně duševního vlastnictví. Malým a středním podnikům tak pomáháme např. s ochranou počítačových aplikací a softwarových produktů, autorům fotografických děl připravujeme licenční smlouvy, zajišťujeme klientům vymáhání autorských a průmyslových práv nebo poskytujeme strategické poradenství při zavedení nového franchisingových konceptů (ochranné známky a know-how).

V tisku jsme již zaznamenali celou řadu tiskových zpráv o činnosti naší společnosti, např. Průmyslová práva a licence – křest nové publikace, 2017; Podnikatelé nezvládají řídit ochranu duševního vlastnictví, 2017; České firmy kvůli patentům zbytečně přicházejí o balík peněz, 2017; Před sto roky jsme patentovali více, než nyní, ukazuje analýza AMSP ČR, 2017.

V rámci Asociace malých a středních podniků se naše společnost aktivně účastní odborných konferencí k ochraně průmyslových práv a podpoře exportu firem s přednáškami věnovaným inovacím a průmyslovým právům. Rovněž jsme publikovali v rámci Právního zpravodaje asociace příspěvky k otázkám autorských práv.

Jsem přesvědčen o tom, že založením společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o. a dalšími souvisejícími aktivitami v oblasti advokacie a nemovitostí jsme vytvořili pevný rodinný základ pro náš společný život. Chceme být ale především úspěšnou vzdělávací, překladatelskou a poradenskou společností pro malé a střední firmy se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv. Chceme být vyhledáváni pro svoji odbornost a praktické zkušenosti při podnikání malých a středních firem. Našimi dlouhodobými cíli jsou přitom podpora malých a středních firem v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, licencí, know-how, obchodního tajemství a ochrany před nekalou soutěží.

A jako poslání jsme si vytýčili pomáhat malým a středním firmám chránit jejich duševní vlastnictví v České republice i v zahraničí a přispívat ke zvyšování právního vědomí podnikatelů i široké veřejnosti o právech k duševnímu vlastnictví. Jsem si jistý, že se nám tyto cíle za pevné podpory a sounáležitosti rodiny podaří naplnit. Naše vize, poslání a dlouhodobé cíle nás všechny k tomu motivují.

 

V Praze dne 7. 4. 2018  JUDr. David Karabec

 

 

REKLAMNÍ SDĚLENÍ:

 

Společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., IČ 06078052, se sídlem Na Spojce 610/6, 101 00 Praha 10, je specializovanou konzultační a poradenskou společností pro malé a střední firmy. Společnost se zaměřuje také na školení, vzdělávací akce, překladatelskou a publikační činnost pro širokou veřejnost. Více na http://www.karabec.cz/specializovana-konzultacni-spolecnost/.

Společnost je řádným členem Asociace malých a středních podniků a České asociace franchisingu.

 

 

Archiv všech aktualit zde >>

Další projekty AMSP ČR:

Rodinný podnik
Rok nových příležitostí 2021
Svou Cestou
Podnikavá žena
Malý obchod
Moje restaurace
a teď česky
GDPR bez obav
Silver Business
Fandíme řemeslu